Bài test kiến thức khu vực

Bài test kiến thức khu vực

Course modified date: 14 Th09 2021

Mục tiêu chương trình:

- Nâng cao kiến thức thông tin khu vực

- Nắm rõ giá chung sản phẩm trong khu vực

- Nắm rõ tiện ích khu vực và xung quanh