Kỹ năng phát triển bản thân

Kỹ năng phát triển bản thân

Kỹ năng phát triển bản thân

Course modified date: 8 Th03 2019

Mục tiêu khóa học:

- Tư duy xác lập mục tiêu

- Tư duy lập kế hoạch và hành động

- Tư duy kết nối quan hệ xã hội, tạo thành công