Up Your Service

Up Your Service

Course modified date: 14 Th09 2021

Mục tiêu chương trình:

- Thống nhất khái niệm dịch vụ

- Hiểu thế nào là dịch vụ xuất sắc

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tại đơn vị

- Xây dựng văn hóa dịch vụ xuất sắc