Kỹ thuật an toàn hóa chất

Kỹ thuật an toàn hóa chất

Course modified date: 30 Th06 2021
Mục tiêu khóa học:

- An toàn lao động trên cao

- Khái niệm an toàn về hóa chất

- Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó hóa chất

- Sơ cấp cứu tai nạn lao động do hóa chất